خطبه های نمازجمع خلجستان 27 دی 98

جمعه، 27 دی 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 20 دی 98

جمعه، 20 دی 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 13 دی 98

جمعه، 13 دی 1398
خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدمیرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان مدت  دو خطبه : 39:68دقیقه  خطبه...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 6 دی 98

جمعه، 6 دی 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 29 آذر ماه 98

شنبه، 30 آذر 1398
29  آذر  1398 خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت  دو خطبه :...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 22 آذر ماه98

جمعه، 22 آذر 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 24 آبان 98

جمعه، 24 آبان 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 17 آبان 98

جمعه، 17 آبان 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 10 آبان 98

جمعه، 10 آبان 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 3 آبان 98

جمعه، 3 آبان 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...