خطبه های نمازجمعه خلجستان 24 آبان 98

جمعه، 24 آبان 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 17 آبان 98

جمعه، 17 آبان 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 10 آبان 98

جمعه، 10 آبان 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 3 آبان 98

جمعه، 3 آبان 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 26 مهر 98

جمعه، 26 مهر 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 19 مهر 98

جمعه، 19 مهر 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 12 مهر 1398

جمعه، 12 مهر 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 5 مهر 1398

جمعه، 5 مهر 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 29 شهریور 98

جمعه، 29 شهریور 1398
***خطبه اول*** حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را بیان نمودند:...

خطبه های نمازجمع خلجستان 22 شهریور 98

جمعه، 22 شهریور 1398
***خطبه اول*** حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را بیان نمودند:...