شماره‌های تماس
نام واحد شماره مستقیم داخلی
مصلی قم 025 37736063
معاونت پشتیبانی 106
روابط عمومی 025 37746848 107
معاونت فرهنگی 025 37847944 104
خدام 025 37847945
حوزه ریاست 025 32936045 103
فکس 025 37735103
فرم تماس