شماره‌های تماس
نام واحد شماره مستقیم داخلی
مصلی قم ۰۲۵ ۳۷۷۳۶۰۶۳
معاونت پشتیبانی ۱۰۸
روابط عمومی ۰۲۵ ۳۷۷۴۶۸۴۸ ۱۰۷
معاونت فرهنگی ۰۲۵ ۳۷۸۴۷۹۴۴
خدام ۰۲۵ ۳۷۸۴۷۹۴۵
فکس ۰۲۵ ۳۷۷۳۵۱۰۳
فرم تماس